previous pauseresume next

واحد تدراکات

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای محمدرضا حیدریان

مسئول تدارکات

۳۷۹۲۴۲۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

-         همکاری در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه و استعلام

-         پیش بینی احتیاجات مورد نیاز و اقدام به اخذ اعتبارات لازم از واحدهای بودجه و مالی دانشگاه

-         بررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها

-     طبقه بندی کلیه اسناد پرداخت شده و غیره و درج در دفاتر ثبت و نگهداری رسید پرداخت ها  و مدارک مستند بانکی و یا نقدی جهت ارائه در موارد مورد احتیاج

-         شرکت در کمیته های مختلف مربوط به کارپردازی و امور مربوط به تدارکات

-          پرداخت مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات

-         بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...

-         تهیه آمار و ارائه گزارشات

-         انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات مربوطه

-         آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در دانشگاه

-         شرکت در جلسات  و کمیته ها حسب مورد

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰