previous pauseresume next

مسئول دفتر

 

آقای رسول محمدی

مسئول  دفتر

تلفن: ۳۷۹۲۴۱۰۰

 

شرح وظایف:

 

-         دریافت دستور و برنامه کار از مدیر فنی دانشگاه

-         تهیه لیست درخواست کنندگان ملاقات و تنظیم ساعات ملاقات آنها با مدیریت فنی دانشگاه

-         برقراری ارتباط تلفنی مدیریت فنی دانشگاه با داخل و خارج و بالعکس

-         آماده کردن پیشینه ها و پرونده های مربوط به کمیسیونها، نشستها و کمیسیونهایی که در دفتر مدیریت فنی تشکیل می شود.

-         راهنمای ارباب رجوع مدیریت فنی دانشگاه و هدایت آنها به واحدهای مربوطه

-         تهیه پیش نویس برخی از نامه ها ی اداری و متن تلفنگرامها

-         مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات

-         بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...

-         تهیه آمار و ارائه گزارشات

-         انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات مربوطه

-         آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در دانشگاه

-         شرکت در جلسات  و کمیته ها حسب مورد

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰