previous pauseresume next

شرح وظایف کلی مدیریت فنی

۱-تبیین و تعیین اهداف پروژه های عمرانی  براساس خط مشی، اهداف و سیاست گذاری های دانشگاه و وزارت متبوع

۲-مطالعه ،نیاز سنجی ،امکان سنجی و بررسی پروژه های عمرانی پیشنهادی و اولویت بندی آنها جهت اجرا بر اساس اعتبارات موجود

۳- طراحی فاز یک و دو نقشه های مربوط به پروژه های عمرانی وابسته به دانشگاه

۴-انجام برآورد هزینه اجرای پروژه ها

۵-تهیه اسناد مناقصه و نظارت و مشارکت  بر چگونگی عقد  قراردادهای عمرانی

۶-نظارت و کنترل پروژه های عمرانی از لحاظ

   الف- مطابقت با برنامه زمان بندی اجرای پروژه

   ب- اجرای پروژه طبق نقشه های اجرایی

   ج- نظارت بر تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی

   د- نظارت و بررسی درخواست آزادسازی تضامین و سپرده های پیمانکاران و مشاوران وتایید یا عدم تایید آن

   ه- بررسی  و نظارت بر میزان پیش پرداخت پروژه های عمرانی

   و- رسیدگی به صورت وضعیت های(کارهای انجام شده بوسیله پیمانکاران و مشاوران در زمان مشخص در مورد یک پروژه مشخص)پیمانکاران و مشاوران

۷- آموزش،راهنمایی و مشاوره لازم به مدیران واحدها و کلیه ذینفعان در خصوص موارد مرتبط با پروژه های عمرانی

۸- بازدید، بررسی و تائید نقشه های مربوط به مراکز درمانی بخش خصوصی

 

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰