previous pauseresume next

جلسه آموزشی آشنایی با استاندارد های اجباری مصالح ساختمانی

با عنایت به استفاده از فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در پروژه های ساختمانی ، در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۱ در محل سالن جلسات مدیریت فنی دانشگاه ، جلسه آموزشی آشنایی با استاندارد های اجباری مصالح ساختمانی  برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم مهندس ایروانی کارشناس مسئول مصالح ساختمانیاداره کل استاندارد استان اصفهان ،لزوم استفاده از مصالح استاندارد ونحوه استفاده از سایت اداره کل استاندارد جهت مشخص نمودن فروشندگان مصالح استاندارد را آموزش داده و مطالب ارزنده و مفیدی را ارائه نمودند.

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰