previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی آیین نگارش برای پرسنل مدیریت امور فنی

با توجه به مهم بودن بحث مکاتبات اداری در هر سازمان بدین منظور  کلاس آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری در تاریخهای ۱۶و ۱۸ ۲۰ بهمن ماه در محل مدیریت امور فنی برای پرسنل محترم برگزار خواهد شد

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰