previous pauseresume next

برگزاری جلسه صمیمانه معاون محترم توسعه با پرسنل مدیریت فنی

در تاریخ ۹۴/۱۰/۵  جلسه ای صمیمانه با معاون محترم توسعه و منابع دانشگاه جناب آقای دکتر یوسفی با پرسنل مدیریت فنی  بهمراه  طرح و بیان مسائل فنی  پروژه های  عمرانی  برگزار  گردید. در این جلسه صمیمی معاون محترم توسعه به تشریح دیدگاه های خود در مورد دفتر فنی و پروژه های عمرانی پرداختند و همچنین کارشناسان    مدیریت فنی نیز دیدگاه های و نظرات خود را جهت بهبود شرایط به ایشان عرضه نمودند

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰