previous pauseresume next

برگزاری جلسات کارگروه انرژی در مدیریت فنی

براساس برنامه توسعه ششم کشور مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی شدت مصرف انرژی درراستای تفاهم نامه بهینه سازی مصرف انرزی استان،جهت اجرای ممیزی و مدیریت انرژی دانشگاه کارگروه انرژی دانشگاه تحت مسئولیت مهندس ساسان صفریان  تشکیل گردیده ، وتاکنون بالغ بر۱۰جلسه تخصصی رابرگزار نموده وانشالله تاپایان پاییز امسال کلیه استانداردهای ممیزی انرژی فضاهای درمانی،بهداشتی ،آموزشی تهیه و مقدمه ای جهت تدوین برچسب انرژی فراهم و به زودی اجرایی می گردد.

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰