previous pauseresume next

بازدید از پروزه سوئیتهای اموررفاهی و محل جدید مدیریت فنی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۵/۱۸، بازدیدی  با حضور  ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع و جمعی از  مسئولین محترم دانشگاه از  پروژه سوئیتهای امور رفاهی و همچنین مکان جدید مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی انجام شد

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰