previous pauseresume next

اولین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R&D) حوزه مدیریت فنی دانشگاه

با توجه به لزوم ارتقاء سطح علمی و تجربی حوزه مدیریت فنی دانشگاه و نیز لزوم ارتقاء سطح کیفی و بهره برداری طرخ های عمرانی دانشگاه واحد تحقیق و توسعه ( R & D) مدیریت فنی تشکیل و اولین جلسه آن با حضور مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و معاونین و کارشناسان مربوطه در اتاق جلسات این مدیریت برگزار گردید . در این جلسه در خصوص اهداف ، اساسنامه و شرح وظایف این واحد بحث و گفتگو گردید .

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰